सबैको हितमा सरकार

Sunday, December 27, 2009

युनिभर्शल टाइम्स मा प्रकाशित

बढुवा

Thursday, December 24, 2009


तोरण १


सर्वोच्चता


खोज ....!!


नागरिक सर्बोच्चताको खोजी

अकबर र बिरबलको एउटा कथा थियो । जहाँ अकबरले बिरबललाई १० जना मुर्ख खोजेर ल्याउन आधेश दिएका थिए । मुर्खको खोजिमा रहेका बिरबलले एउटा गजबको मानीस देख्छन जो केही खोजिरहेको हुन्छ बिरबलले सहयोग गर्ने बिचार ले सोद्छन-" हराएको कहाँ हो ?" त्यो मानीसले भन्छ - "हराएको त पर हो तर त्यता आध्यारो भएर यता खोज्न आएको ।"
पाँच छ महिना अगाडि काठमाडौं बाट नागरिक सर्बोच्चता हरायो । अनी माओवादीले आन्दोलन, हड्ताल, नाचगान गरेर नागरिक सर्बोच्चता धुइपत्ता खोजे तर फेला पार्न सकेनन । अस्ती मात्र प्रचन्ड कामरेड ले भाषण ठोक्नुभो - "नागरिक सर्बोच्चताको बार्ता अब सिधै भारत सग हुन्छ ।" यसको मतलव हो अब नागरिक सर्बोच्चता भारत मा खोजिन्छ ।

हराएको नागरिक सर्बोच्चता  अझै भेटिएको छैन । यहाँ दिननुदिन लोडसेडिङ बढेर अन्धकार छाउदै छ । उता दिल्ली झलमल्ल छ । त्यसैले काठमाडौंको अध्यारोमा हराएको नागरिक
सर्बोच्चता दिल्ली मा खोजिने भयो । बाठा हुन प्रचन्ड । हैन प्रतिभा पाटेलका बिरबल कहाँ छन हँ?

तपैको कारण

तपैको कारण

संबिधान जेस्ठ १४मै

Wednesday, December 23, 2009

सगरमाथा

Saturday, December 5, 2009


माधव लाई राष्टपतिको प्रश्न

Tuesday, December 1, 2009                                                                      
                                                                        (बिश्वदीपमा प्रकाशित )

गिरिजाबाबुको लोभ

Friday, November 20, 2009


going to publish on the universal times

माधव को डर


परिक्षा

Wednesday, November 18, 2009


लेफ्ट राइट....... लेफ्ट राइट .........!!

Monday, November 16, 2009

s]xL ;docl3 dxsf] Pp6f 6]lnlkmNd x]/]sf] lyP . hxf“ dbgs[i0f >]i7 Ps cjsf; k|fKt ef/tLo cfdL{ lyP . pgL cfk\mgf 5f]/f, gfltnfO{ dfq xf]Og k"/} ufp““sf l76fx?nfO{ cfdL{ ePsf] x]g{ rfxGy] . ufp“sf ;a}n] k/]8 v]n]sf] x]g{ rfxGy] . l76fx?nfO{ b]Vgf;fy s] To;} a;]sf] k/]8 gv]n]/ < eg]/ xKsfO{ xfNy] . l76fx? klg a'9fnfO{ b]Vgf;fy …n]k\m6 /fO6Ú ug{ yfln xfNby] . a'9f Tof] b]v]/ dVv kb}{ eGby] …:ofaf; . o;n] rflx s]xL unf{ h:tf] 5 .Ú a'9fsf] hLjgsf] Ps dfq wf]sf] eg]sf] cfk\mgf 5f]/fgftLnfO{ abL{df x]g'{ lyof] . pgL ;'v b'Mv x/]s If0fdf k/]8 v]Ng rfxGy] clg k/]8 v]Nb} af“r]/ k/]8 v]Nb} dg{ rfxGy] .
of] t eof] lkmNdL s'/f ca xfd|f] jf:tljs w/ftndf cf]ln{cf} . xfn g]kfnL /fhgLltdf klg dbgs[i0f h:t} e"ldsfdf plqPsf y'k|} /fhg]tfx? b]Vg kfOG5 . gb]lvof]; klg lsg < xfd|f ;a} bnx?sf] /fhgLlts k[i7e"ld …n]k\m6 /fO6Ú g} ePkl5 clg ;a} /fhg]tfn] /fhgLlts s}l/o/ n]k\m6 /fO6af6} ;'? ePkl5 ;+;bjfbL x'g jf h+unafbL x'g, k|ltufdL x'g jf cu|ufdL, afdkGyL x'g jf blIf0f kGyL, k|ltlqmofafbL x'g jf qmflGtsf/L, k|hftflGqs x'g jf k|ultlzn, dw];jfbL x'g jf kxf8afbL, /fhfafbL x'g jf hgjfbL, k+"hLafbL x'g jf ;dfhjfbL ;a}n] /fhgLltsf] ;'?jft n]k\m6 /fO6af6} u/]sf x'g\ . tkfO{nfO{ s;}n] g]kfnL /fhgLltsf] hGdbftf sf] x'g klg ;f]Wof] eg] tkfO{n] k\mof§ eGg ;Sg' x'g]5 …n]k\m6 /fO6Ú . n]k\m6 /fO6 eGgfn] k/]8 a'lemG5 h;sf] ;DaGw ;}Go,  aGb's / an;“u x'G5 .
dfcf]jfbL !) jif{ nfdf] ;do n]k\m6 /fO6 ub}{ clxn] zflGtk"0f{ /fhgLltdf cfPsf] 5 . t}klg p;n] n]k\m6 /fO6 k/Dk/fnfO{ 5f]8]g eGg] cf/f]k nflu/x]sf] 5 . Oltxf;sf] s'g} sfnv08df sf+u|];n] klg n]k\m6 /fO6 u/]/ oxf“ cfPsf] xf] . Pdfn]n] klg cfk\mgf] /fhgLlts cfwf/ n]k\m6 /fO6af6} agfPsf] xf] . kf6L{ cfhsf lbg;Dd cfOk'Ug Oltxf;sf w]/} sfnv08x?df n]k\m6 /fO6 u/]sf] lyof] . kl5Nnf ;dodf cfPsf dw];jfbL bnx?df klg k/]8sf] Oltxf; 5 . pgLx?n] hLjgsf] nfdf] ;do c? g} kf6L{df /xL n]k\m6 /fO6 u/]sf lyP . cfk\mgf dfux? /fHon] ;Daf]wg gu/] cfk"mx?n] k/]8 v]Ng afWo x'g'kg]{ r]tfjgL ;d]t lbO;s]sf 5g\ .
x/]s /fhgLlts bnx?;“u Pp6f nfdf] ;+3if{sf] Oltxf; x'G5 / ToxL ;+3if{sf] qmddf pgLx?n] n]k\m6 /fO6 ug'{kg]{ cj:yf cfPsf] x'G5 . ljrf/sf] n8fO{ ljrf/;“u x'G5 . aGb'ssf] n8fO{ aGb's;“u x'G5 . ha ljrf/nfO{ bafpg aGb's k|of]u ul/G5 ta ljrf/nfO{ arfpg klg aGb's p7g] u/]sf] kfOG5 / n]k\m6 /fO6 ug'{kg]{ cj:yf cfp“5 . o;/L ;+3if{ u/L cfPsf bnx?n] k/]8 v]n]sf] kfOG5 . otf ;+3if{ gu/L /fhgLltdf hd]sf k/Dk/fut bnx?n] klg cfk\mgf] hLjgdf w]/} k6s k/]8 v]n]sf kfOG5 . cfk"mn] ;+3if{ gu/] klg ;+3if{ ug]{x?nfO{ bafpg klg pgLx? k/]8 v]Ng afWo ePsf] kfOG5 .
@)$^ ;fnsf] kl/jt{g kl5 ;a} bnx?n] k/]8 v]Ng aGb u/] . To;sf] s]xL ;dokl5 g} dfcf]jfbL PSn} k/]8 v]Ng lgl:sof] Tof] k/]8n] /fhgLltdf 7"nf] xnrn dRrfof] . olb k/]8sf] emf]sn] 1fg]Gb|n] ;+;bjfbL bnx?nfO{ ;d]t k/]8 v]Ng' kg]{ cj:yf agfO lbP t/ ;+;bjfbL bn / dfcfjfbLn] /fi6« k/]8 v]Nbf v]Nb} :j:y xf]Og c:j:y aGb} uPsf]n] ca k/]8 v]Ng] sfdnfO{ ;w}sf] nflu aGb ug'{k5{ eGg] lgisif{ lgsfn] / o;sf] nflu ;+o'Qm ?kdf n]k\m6/fO6 ug]{ ;xdlt u/] .
hgcfGbf]ng–@ sf] ;kmntf;“u} k/]8 v]Ng' kg]{ afWotf l;h{gf ul/lbg] zlQm ;bfsf nflu kfvf nfu] . t/ dfcf]jfbLn] s;/t / Jofofdsf nflu eg] klg k/]8 r} v]Ng]} kg]{ /} 5 x} eg]/ jfO;LPn u7g u/L k/]8 v]nfpg yfNof] . n]k\m6 /fO6 ub}{ hf“bf af6flt/ b]v]sf e|i6frf/ / clgoldttfsf 36gftk{m rf;f] b]vfpg yfNof] . clg ljleGg s]zx? ldnfpg] qmddf bf]ifL / km6fxfx?nfO{ lrk]6 xfGg yfNof] . n]k\m6 /fO6 ub}{ hf“bf km6fxfx?nfO{ xfg]sf] lrk]6 c?nfO{ g} klg nfUg yfNof] .
r'gfjdf Pdfn]n] g/fd|f];“u xf/ vfof] . p;n] cfk\mgf] xf/ / dfcf]jfbLsf] lhtsf] d"n sf/0f k/]8 g} xf] eGg] lgisif{ lgsfNof] . ca xfDn] klg k/]8 v]Ng gyfNg] xf] eg] v}l/ot 5}g egL p;n] k|/fo' ;+3sf l76fx?nfO{ k/]8 v]nfpg …o'y kmf];{Ú u7g u¥of] p;n] klg lj:tf/} lrk]6 xfGg ;'? u¥of] .
otf sf+u|];df klg ;a}n] k/]8 v]N5g\ eg] xfdL r} s] sd eg]/ t?0f bnnfO{ klg k/]8 v]nfpg'kg]{ dfu p7]sf] 5 . s]xL lbg kv{g' k5{ p;n] klg k/]8 v]Ng yfN5 / lrk]6 xfGg yfN5 . o;/L cGo bnn] klg cfk\mgf l76fx?nfO{ k/]8 v]nfpg] tof/L ul//x]sf] s'/f a'lemPsf] 5 . ca ;a} bnx?n] k/]8 v]nfpg yfn]kl5 gful/s ;dfhsf tk{maf6 klg k/]8 v]]nfpg] Joj:yf x'g' k¥of] lg . clg :s'n sn]hn] klg cfk\mgf ljBfyL{x?nfO{ k/]8 gv]nfO{ ePg . sDkgLx?n] cfk\mgf :6fkmx?nfO{ k/]8 v]nfpg' k¥of] . :yfgLo Sna, PghLcf], cfOPghLcf]x?n] klg cfk\mgf nlIft ju{x?nfO{ k/]8 v]nfpg k¥of] . o;/L k/]8 v]Nb} hf“bf Pslbg ;a} g]kfnLx?n] k/]8 v]Ng yfNg] 5g\ / xfdL gj g]kfn lgdf{0fsf lbzfdf Ps ;fy cl3 a9\g] 5f}, n]k\m6 /fO6, n]k\m6 /fO6, n]k\m6 /fO6===.
(विश्वदीप साउन-२ ,२०६५)

फिल्मी कथा

;]S;lko/ afh] eGy] c/] k|]d cGwf] x'G5 . ;of}+ jif{ klxn] O+uNof08sf oL a9] dfgjsf dxfjf0fLnfO{ ;of}+ jif{ klxn] g]kfnsf] of] 5f]6] dfgjsf tk{maf6 clnslt kl/dfh{g ug{ dg nfUof 5 . olb :ju{af6 s'g} ljz]if pks/0fsf] dfWodaf6 k[YjL tndf gh/ e}/5 / Tof] gh/ klg d df g} cfOk'u]sf] 5 eg] ;]S;lko/nfO{ eGg rfxG5' afh] k|]d xf]Og k|]dL k|]ldsf r} cGwf x'G5g\ . t/ a'9fn] dlt/ s] x]¥of xf]nfg / < ;]G6/ h]nsf] /f]dfG; x]/]/} k'm;{b 5}g xf]nf .


elgG5 k|]dnfO{ clxn] /f]Sg ;Sb}g af9Ln] 5]Sg ;Sb}g, klx/f]n] e:ofpg ;Sb}g . e'O{ rfnf]n] eTsfpg ;Sb}g, kfgLn] lehfpg ;Sb}g, cfufn] 89fpg ;Sb}g AofS6]l/ofn] ;tfpg ;Sb]g To;}n] k|]d cd/ 5 . afns[i0f ;dn] Pp6f gf6sdf n]vsf 5g\ k|]dn] sfd, w]g', nf]e, df]xaf6 d'lQm lbG5 . logsf s'/fn] k|]daf6 df]If k|flKt x'G5 t/ dfG5]x?n] pgsf] kl/efiffnfO{ pN6fOb} 5g\ . clxn] k|]d af;gf t[KtLsf] nflu ul/G5 / k|]dn] df]If / d'lQm xf]Og pgL aGwgsf ?kdf lng yfn]sf 5g\ d t kmnfgf]sf] k|]d aGwgdf k/] of/ . csf]{ JolQm k|ltlqmof lbG5 n n df]h u/ . t/ k|]dnfO{ h;n] h'g ?kdf lnP klg ;j{ :jLsfo{ tYo of] 5 sL k|]d anjfg 5 ;j{JofkL 5 cd/ / cho 5 k'/f0fx?df pNn]v ul/g] OZj/ h:tf] / oxL anjfg / ;j{JofkL k|]dn] s'g a]nf s;nfO{ kf;f] xfN5 / s;sf] glhs k'¥ofp“5 kQ} x'Gg .
cfhef]ln ldl8ofsf] k|]dsf] v'a rrf{ x'g yfn]sf] 5 . of] rrf{ Eofn]G6fOg 8] lt/ eGbf sDtf lyPg . k}n]k}n] t nfUof] Eofn]G6fOg 8] cfP5 ls Sof xf] < t/ k]ma|'c/Ldf dgfOg Eofn]G6fOg clxn] lsg < d}n] c8sn nufP of] Eofn]G6fOg 8] klg jif{df b'O{ k6s dgfObf] /} 5 Sof/ . b;}+ / r}t] bz}+ h:t} . /fli6«o kj{ / jif{sf] b'O{ k6s dgfOG5 eg] of] t cGt/f{li6«o kj{ . xf] kSs} r}t] Eofn]G6fOg cfP5 . t/ s'/f a]Un} lyof] . h'g Rofgn x]/] klg s'/f Pp6} lyof] . Pp6f ;f7L gfl3;s]sf] s]xL kl/lrt nfUg] a9f] c:tL ev{/ @) k'u]sL o'jtL lt?sf aLrdf /f]dfG; Tof] klg h]n leq . /fQ} of] t xb} eof] lg of] 3f]/ cgy{ eof] n sln af}nfof] .

ldl8ofx? o;} elg /x]sf lyP . ldl8ofx?n] h]  eg] klg dnfO{ eg] vf;} crDd nfu]g of] s'/f s] g} gf}nf] s'/f 5 / o; lkmNddf Pp6f ^$ jifL{o s}lb;“u csL{ @) jifl{o o'jtLsf] /f]dfG; xf] . slt g uf]? x} JofPsf] h:tf] u/L Pp6f ;fdFGo lkmNdnfO{ ldl8ofdf o;f] rrf{ < s'g s'/f gof“ 5 / oxf“ syfs} s'/f ug]{ xf] eg] eg] o:tf :6f]/L w]/} lkmNddf 5g\ tL . hxf“ cldtfe aRrgn] !^ jif]{ t?gL;“u slt afRof 5g\ slt < of] d'nf dfOg/ lkmNdsf] oqf] rrf{ < 8fO/]S;g /fd|f] 5, g l;g ultnf] 5, g PS;g g} 5 . Tolx lbSs nfUbf] h]nsf] k|]d syf . lx/f] s'Voft ck/fwL p;sf] k|fo b]zx?df vf]hL eO/x]sf] x'G5 p stfstfaf6 g]kfn cfOk'U5 . g]kfndf k'ln;n] ;dfT5 / pdfly xTofsf] d'2f rnfOG5 . cbfntn] p;nfO{ bf]ifL 7x¥ofO{ cflhjg sf/faf;sf] ;hfo ;'gfp‑“5 . p;n] ;'lk|d sf]6{df k'g/fj]bg lbG5 . olx qmddf Pp6L g]kfnL o'jtL;“u p;sf] lxdlrd a9\5 / Tof] lxdlrd lj:tf/} k|]ddf kl/0ft x'G5 . pQm s'/f o'jtLsf] kl/jf/nfO{ yfxf x'G5 . t/ kl/jf/n] lj/f]wsf] ;§f gf6sLo 9+uaf6 pgLx?sf] k|]dnfO{ :jLsf5{ . ca s]xL dfq xf]Og s]6Lsf] cfdf klg pQm a'9f] s}bLnfO{ h]ndf e]6\g cfp“l5g\ . k|]dsf] nflu s'g} cfwf/ cj/f]w x'Gg ToxL h]nsf] kmnfd] 808Lx? afx]s oxf“;DdsL h]nsf uf8{ / ;]G6«x?;d]t pgLx?sf ;xof]uL aG5g\ h]ndf e]6\g cfpg] c? s}bLsf cfkmGtnfO{ nv]6L pgLx?nfO{ cg's'n jftfj/0f agfOlbG5g\ / PsfGt l;h{gf ul/lbG5g\ / pgLx?sf] /f]dfG; x]/]/ d:t x'G5g\ . :6f]/L vf;} ultnf] 5}g . sfNklgs 5 oyfy{ hLjgdf x'g g;Sg] t/ lsg olt w]/} rrf{ < /ftf/ft lx/f]Ogsf] OG6/Eo" cfO/5 ldl8ofdf . d}n] ;f]r] kSs} of] lkmNd s'g} rlr{t / kx'rjfnf ldl8of k;{gn] agfPsf] x'g'k5{ / e'jg bfxfnsf] sfua]gL h:t} xndf k'u]kl5 sNkgf x'G5 .


t/ s'/f a]Un} 5 lkmNddf ;d]t a9L sfNklgs / e'm/kfunkg nfUg] of] syf jf:tljs /} 5 . hxf“sf gfos s'Voft ck/fwL rfN;{ zf]e/fh /x]5 / p;sL k|]dL ev{/ Kn; 6' kf; u/]sL @) jifL{o g]kfnL o'jtL lglxtf ljZjf; / Toxf“sf /ldt] h]n/x? g]kfns} ;'/IffsdL{ /x]5g\ . t/ of] s;/L ;Dej eof] . of] k|]ddf jf:tljstfsf] c+z slt 5 < cflv/ s] b]lvg lglxtfn] zf]e/fhdf < h;dfly bh{gf} lglxtfx?sf] anfTsf/ / xTofsf] cf/f]k 5 / zf]e/fhdfly cfhLjg sf/faf;sf] ;hfo 5 / To;dflysf] s]; cbfntdf ljrf/fwLg 5 . o;af6 5'6] klg pgLdfly csf]{ d'2f rNg ;S5 t/ lglxtf o;df ljZj:t l5g sL zf]e/fh 5'6\g]5 . cflv/ k|]dsf t kfOg . h] xf]; lglxtf cf“vf lrlDnP/ zf]e/fhsf] k|]ddf km;]sL l5g\ . otf cf“vf vf]n] klg klg k|]dn] 5f]lkPsf] 5 . k|]dsf] t s] bf]if < k|]d h'g u/]kl5 x'G5 . k]ml/ ;]S;lko/ afh] Ps k6s n'Sg dg nfu]sf] 5 . afh] k|]dLk|]dLsf ;fRr} cGwf x'“bf /} 5g\ .
2065 विश्वदीप asar- 5

पहिलो रास्ट्रपति को?

cfhef]ln gof“ /fi6«klt rogsf] s'/fn] hlxtlx rrf{ kfPsf] 5 . u0ftGq 3f]if0ff sfof{Gjog cl3b]lv kl5;Dd lg/Gt/ oxL s'/fn] kfpg';Dd rrf{ kfPsf] 5 . dfcf]jfbLsf nflu of] s'/f r'gfj cl3b]lv s} rrf{sf] ljifo ePsf] ePklg c?sf nflu eg] r'gfjkl5 o;n] ljz]if :yfg kfPsf] 5 . t/ s'/f rrf{d} ;Lldt 5 . bnx?aLr o; aLrdf y'k|} 5nkmn / k|oTg eof] t/ xft nfludf cfof] ;'Go . o;aLrdf /fi6«kltsf nflu w]/} k|:tfjx? cfP t/ ;a} l/h]S6]8 eP, ljleGg cof]Uotf;“u} .


;a}eGbf klxnf k|:tfj cfof] dfcf]jfbL cWoIf k|r08nfO{ /fi6«klt agfpg] . dfcf]jfbL r'gfjtfsf dfcf]jfbLnfO{ of] r'gfj k|rf/sf] ljifo eof] eg] c?nfO{ hf]ssf] ljifo . cflv/ h]7 !% ut] /fhtGqsf] cfo' ;lsPkl5 /fi6«klt kb /x/ dfq geP/ cfjZostf g} aGg k'Uof] . clg dfcf]jfbLsf] klxnf] k|:tfj cfof] k|r08nfO{ /fi6«klt agfpg] t/ c? bnn] /fi6«kltnfO{ ;]/df]lgon gfds 3f“8f] e'mG8\ofOlbPkl5 p;n] Tof] 3f“8f] ldNsfpg] qmddf /fi6«klt kb g} ldNsfOlbof] . cfk\mgf] unfaf6 .


o;/L k|r08n] cfk\mgf] unfaf6 Tof] 3f“8f];lxtsf] /fi6«klt kb s] ldNsfP y] 6'Kn'Ss s[i0f l;6f}nf cfOk'u] / eg] æof] xfd|f k|wfgdGqL lul/hfk|;fb sf]O/fnfnfO{ nufO lb“bf s;f] xf]nf <Æ k|r08n] eg] æx'“b}g x'“b}g, pxf“ h:tf] a[4 dfG5]nfO{ o:tf] 7"nf] lhDd]jf/L lbg] < To:tf] c;Qm cj:yfdf k'u]sf] dfG5]nfO{ < clnslt bof b]vfpg kb}{g < xfdL pxf“nfO{ of] pd]/df o:tf] b'Mv lbg rfxGgf} . xfdL t x\jfnfO{ ;Ddfg dfq lbP/ /fVg rfxG5f} kb xf]Og . ljrf/f lul/hfafa', slt b'Mv ug'{ ef] ;+ljwfg;ef r'gfj ug{ . of] cj:yfdf cfP/ pgnfO{ cf/fd lbg'sf] ;§f pN6} kbsf] ef/L af]sfOlbg] <Æ k|r08n] efj'stf / cfqmf]; Ps};fy k|:t't u/]kl5 l;6f}nf cfk}m efj's ag]/ kms]{ .
To;kl5 dfcf]jfbLaf6 sl/j sl/j cfwf bh{g gfd k|:tfj eP t/ tL klg o;f] s'/f ;'Gbf cof]Uo ;fljt eO;s]sf 5g\ . ;fxfgf k|wfgs]f s'/f u/f} . Ps t pgL dlxnf rflxPsf] 5 /fi6«klt, ca dlxnf klg slxNo} klt x'G5g\ < Toxf dfly /fi6«s} klt aGg] s'/f . ca ;fwf/0f dfG5]sf] klt t dlxnf x'b}g eg] /fi6«s} klt s;/L < ls eg] ;+ljwfgdf /fi6«klt xf]Og /fi6«kTgLsf] Joj:yf ug'{k¥of] . o;f] ubf{ klg ef]lnkN6} hg;+Vofsf] cfwf lx:;f cf]u6]sf k'?ifx?n] ;8sdf 6fo/ afn]/ ;8s c:tJo:t kfg]{ x'“bf of] s'/f pko'Qm gePsf] Ps a'l4hLjLsf] 7x/ 5 . cem Pdfn]sf enfb\dL s]kL cf]nLn] c?sf] kf6L{sf g]tfnfO{ /fi6«klt k|:tfj ug]{ clwsf/ gePsf] hgfO;s]sf 5g\ . ca s'/f cfof] /fd/fhf l;+xs]f pgsf] t gfd} cufl8 /fhf hf]l8Ps]f 5 . To;dfly k'/fgf uf]v]{ /fhf /fd zfx;“u 7\ofSs} gfd h'Wg] ePsf]n] pgnfO{ /fi6«klt rog ubf{ hgtfdf g/fd|f] d];]h hfg] 7x/ ljZn]ifsx?s]f 5 . k|:tfljt c? gfddfly klg o;}u/L c;dy{gsf :j/x? ;'lgg yfn]sf 5g\ .


o;/L /fi6«klt rogsf] s'/fdf oqtq ;j{q rrf{ eO/x]s]f 5 . t/ /fi6«kltsf nflu clxn];Dd of]Uo JolSt b]lvPsf 5}gg\ . cfPsf k|:tfjx?df b]lvPsf k|ltefx? ;a} cof]Uo b]lvPsf cj:yfdf n's]sf k|ltef r} vf]Hg] xf]ls < ;a} of]Uotf v'nfP/ /fi6«kltsf] jfG6]6 v'nfP s;f] x]fnf . of]Uo JolStn] afo]f8f6f;lxt PKnfO{ xfNy] sL <

माफ गर्नु होला तपैले सम्पर्क गर्नु भएको नम्बर

cl:t Ps 6]lnlehgdf dt ;j]{If0fsf] nflu k|Zg ;f]lwb} lyof]– 6]lnsdn] eg]sf] df]afOnsf] u'0f:t/ ;f“lRrs} ;'wf/ x'g]df tkfO{ sltsf] cfzfafbL x'g'x'G5 < d}n] klg em6k6 df]afOn lems]/ dgn] vfÚsf][ cK;g 6fOk u/]/ em6k6 P;PdP; ug{ tD;] . t/ d]/f] /x/ k"/f ePg sf/0f hlt k|of; u/] klg ;]lG8ª k]mnsf] k]mn ef] . d];]h ;]G8 gePklg d]/f] pQ/ ;xL /x]sf] k|dfl0ft 6]lnsdn] g} ul/lbPsf]df d dVv k/] .

dgUu] gfkmf sdfpg ;kmn o; sDklgn] Pp6f /dfOnf] ;Gb]z k7fof] …ef]ln Psk6s :jLr ckm u/]/ cg ugf]{; . tkfO{sf] df]afOnsf] u'0f:t/ ;'wf/Ú b+u kl/of] . olt ;lhn} df]afOn ;]jf ;'rf? 9+uaf6 ;~rflnt x'g] cj:yf cfPsf]df . hfaf] :jLr ckm u/]/ cg ub}]{df df]afOnsf] g]6js{ g} cfp“5 eg] lsg gug]{ < g kmf]g cfp“bf kmf]g ubf{ ‰ofnlt/ hfg k/f]; g w'/Ld} r9\g k/f]; g 6fj/ lt/} a9\g / r9\g k/f]; . g æx]nf], x]nf]Æ eGb} ;8sdf otf ptL s'b\bf d}of;“u 7f]lSsg uO{ p;sf] Aofok|m]G8sf] w'nfO{ e]6\g k/f]; . g]6js{ h:tf] s'/f ;lhn} nfUg' 5 . kmf]g 8fon ugf{;fy kmf]g u} xfNg' 5, ;]G8df lyRgf;fy d];]h uO{ xfNg'5 . ug'{kg]{ s] eGbf :jLr ckm u/]/ cg, s;n] gug]{ < cflv/ ef]lnkN6 klg eof] . laxfg ;a]/} p7]/ kmf]g :jLr ckm ul/of] cg ul/of] cflv/ u'0f:t/ p:tf p:t} . kmf]g u¥of] ;Dks{ x'g ;s]g, g]6js{ lahL, sg]S;g O// cflb OToflb . cflv/ sfd} s] lyof] / 6]lnsdnfO{ ;Qf];/fk ug'{ eGbf < Ps hgf ldqn] t 6]lnsddf kmf]g} ysf{P 5g\ æt]l/df, alhof alhgL xf] xfdLnfO{ ukm k]Ng] <Æ ;a} g]6js{ ;'wf/ ePsf] ptfaf6 l/;]K;lgi7n] ;'l/nf] :j/df elgg– æn ;/ klg s:tf] s'/f ug'{ eÚsf] 5\of . xfdn] clk|n k'mndf ;]G6 u/]sf] Dof;]h clxn] k'U5 t s] ug]{ <Æ
cfhsfn df]afOnn] 8fo/Lsf] /fd|} sfd lbPs]f 5 . w]/} dflg;sf] kmf]g gDa/ ;]e ug{ ldNof 5 . cfjZos k/]sf] a]nf g+= x]/]/ kL;Lcf]df uP/ kmf]g ug{ kfOof 5 . oxf“ 3l8 klg x'g] x“'bf slt aHof] 7\ofSs} yfxf x'g] ePsf] 5 . cem o;d} kmf]6f] lvRg ldNof 5, uLt ;'Gg lel8of] /]s8{ ug{ ;a} ldNof 5 olt dfq} sxf“ xf] / < slxn] sf+xL kmf]g ug{ klg ldNof 5 . a}7s clg ;]ldgf/x?df 3lG6 ahfP/ cfk\mgf] Jo:ttfsf] k'mO{ 5f]8\g kfOof 5 . dg gkg]{ dfG5] e]6\g cfp“bf k6sk6s kmf]gdf s'/f u/]sf] clego u/L OUgf]/ ug{ kfOof 5 . ;of]+ rf]6L ld;sn df/]/ dfG5]sf] lubL rf6\g kfOof 5 . cem 6f7f af7f l76fl76Lx?n] t na kfg]{ EofO ;s]sf 5g\ . To;}n] df]afOn cfw'lgs o'usf] a/bfg} l;4 ePsf] 5 . cem df]afOnn] df]afOn s} sfd lbg] xf] eg] t s:tf] xf]nf <
g9f“6L eGg] xf] eg] xfd|f] df]afOn ;]jfsf] g]6js{ k|f]Andn] a]kmfObf eGbf kmfOb} a9L k'¥ofPsf] 5 . dfgf} s;}nfO{ af]nfpg' k¥of] t/ p;nfO{ e]6\g} kg]{ 5 t/ ;lsPg jf dg nfu]g p;nfO{ ef]ln ;lhn} eGg ;Sg' x'g]5 d}n] slt 6«fO u/] kmf]g nufpg t/ nfUb} nfu]g . tkfO{n] s;}sf] k};f ltg'{ ePsf] 5}g jf p;sf] sfd laufg{' ePsf] 5, p;n] h+lub} kmf]g u¥of] ca tkfO{n] ;'g]klg xfjfdf df]afOn xNnfp“b} eGg' x'g] 5 æx]nf], x]nf] . s:tf] g;'g]sf] <Æ ca p;n] tkfO{nfO{ x}g 6]lnsdnfO{ ufnLub}{ kmf]g sf6\g]5 . tkfO{ >LdtL;“u x'g'x'G5 un{k}mG8sf] kmf]g cfof] . em§ kmf]g p7fp“b} sf]7fsf jNnf] 5]p / kNnf] 5]p ub}{ eGg yfNgf]; æx]nf], x]nf]Æ tkfO{sf] >LdtLn] eGg]l5g æ5tdf pSngf]; gÆ .

ev{/} u0ftGq sfof{Gjgo ePsf] 5 . zflGt k|lqmof gof“ ;+ljwfg lgdf{0f cem /fi6«sf] cu|ufdL kl/jt{g af“sL g} 5 . gof“ g]kfn s:tf] aGnf t < s'g} g]tfnfO{ ;f]Wg kmf]g ugf]{; k[i7e"lddf ;Qf] ;/fk / s]xL vf];fvf];sf] cfjfh;“u} ;'lgg] 5, ædfkm ug{ xf]nf tkO{n] kmf]g u/]sf] JolSt Jo:t x'g'x'G5 .Æ

सत्ता वार्ता

(संबिधान सभा चुनावमा माओबादी ठुलो पार्टी भएपनि सरकारको नेतृत्व आफैले गर्नुपर्छा भन्ने काँग्रेसको जिद्दीको सन्धर्वमा लेखिएको)  
dfcf]jfbL cWoIf k|r08n] lul/hfafa'nfO{ Ps cgf}7f] cg'/f]w t]:of{P, æxfdLnfO{ ;/sf/ u7g ug{ cg'/f]w ug'{ k¥of]Æ cg'/f]w a8f] uha lsl;dsf] lyof] . cg'/f]w ug{sf] nflu cg'/f]w . lul/hfafa'n] klg elGbP, ænf} k|r08hL ;/sf/ agfpg kxn ug'{k¥of] .Æ
k|r08 dVv x'“b} h'?Ss s'd prfn] clg d';'Ss xf“;] . otf lul/hfafa'n] cg'/f]w dfq u/]gg\ u'gf;f] klg kf]Vg yfn]– ætk}n] ;Qf lnK;fsf] cf/f]k nufpg' eP5 . s';L{ 5f]8\g g;s]sf] eGg' eP5 . s] s';L{ 5f]8g} g;s]sf] x“'nf t d}n] < s';L{ 5f]8\g} g;s]sf] eP t cl3 ev{/ vfgf vfg a;]sf] 8fglgª ?dsf] s';L{af6 p7]/ x\of“sf] s';L{;Dd cf“P . ca x\of“sf] s';L{af6 gL p7]/ d cGt} hfG5' . slxn] l;+xb/af/sf] s';L{df k'U5' t slxn] afn'jf6f/sf] s';L{df a:5' . n' tkfO{ g} eGgf]; t d}n] s;/L s';L{ 5f]8\g ;lsg < clg ;Qf lnK;fsf] s'/f 5 . dnfO{ d]/f] of] Phdf cfP/ ;Qfsf] bf}8w'kdf lx8g dg lyof] xf]nf / < o:tf] eujfgsf] gfd hk]/ a:g] a]nfdf gfgfyl/ 6]G;g a];fpg s;nfO{ dg lyof] xf]nf / <Æ
æhflu/] ePsf] eP cjsf; kfpg] a]nf eof] . 5f]/f gfltsf kl5 nfu]/ lty{ a|t ug]{ a]nf s;nfO{ of] wk]8L u/f} h:tf] nfUb]f x]f / < t/ /fi6«sf] lhDd]jf/Ln] ;w} t?gf] eO/xg kg]{ cj:yf cfOnfu]kl5 s;sf] s] nfU5 / < of] ;Kk} tk}x?s} nflu t xf] lg . tk}x? cln p/G7]pnf x'g'x'G5 . b]z xfSg] lhDdf tk}x?nfO{ g} lbP t Sof xf] Sof xf] .Æ


p/G7]pnf eg]sf] ;'g]/ k|r08sf] slG;/L tfTof] / s8lsP– æP a'9f k'mRr] kf6L{ eP/ 8lNng] cfk"m, oqf] l;6 NofP/ lht]sf] oqf] 7"nf] kf6L{sf] oL la3\gsf g]tfnfO{ p/G7]pnf eGg] < x]Kg' klg xb x'G5 lg .Æ lul/hfafa' ce}m s8lsP/ elGbP– æef]6 NofP klg h] ePklg, tkfO{ d]/f] nflu sRr} x'g'x'G5 a'‰g' ef] < tkfO{ Phd} d]/f] 5f]/f] eGg ;'xfp“5 .Æ


k|r08 h+luP– æskfn k'mNb}df kSsf eOG5 < s'g of]Uotf 5 tkfO{df /fi6«k|d'v x'g <Æ lul/hfn] eg]– æw]/} 5g\, Pp6f t vfGbfg g} eof] csf]{ t cg'ej c? s] rflxof] < a? tkfO{sf] r} s] of]Uotf 5 s'g} Pp6f KjfOG6 eGg ;Sg' x'G5 <<Æ æs] sf] Pp6f KjfOG6 o:tf xhf/f} Kjf+OG6 5g\ eGg] g} xf] eg] lbge/ wf/f k|jfx eGg ;S5' . s] ;f]Rof 5 xfDnfO{ <Æ k|r08n] eg] .lul/hf afa' lvTofp“b} Psl5g lv;, lv;, lv; xf“;]/ eg]– æef] ef] w]/} gvf]sf} n' eGgf]; g t s'g of]Uotf 5 tk}df <Æ k|r08n] eg]– æklxnf] s'/f t xfd|f] Toqf] dxfg ;z:q hgo'4 .Æ æP To:tf] ;z:q o'4 t xfDn] @))& ;fnd} u/]sf]Æ lul/hfafa'n] aLrdf s'/f sf6\b} eg] . k|r08n] eg]– æbf];|f] s'/f, ;+ljwfg;ef xfd|f] Ph]G8f xf]Æ æTof] klg xfDn] plxNo} p7fO;s]sf] s'/f xf]Æ lul/hfafa'n] eg] æt/ tk}x?n] aLrd} 5f]l8lbg' eof]Æ k|r08n] eg] . æ5f]8\of y]g Tof] a]nf klg ;fyLx?;“u ukm rNbf a]nfa]nf ;+ljwfg;efsf] s'/f uYof{} .Æ ætk}x?n] t s'/} dfq u¥of t xf] lg xfdLn] t b;f}+ xhf/sf] alnbfg lbPsf 5f}Æ k|r08n] eg] . æO;, xfdLn] ;QFdf a;]/ gk]n]sf] eP Toqf dfG5] dy]{ < alnbfg t xfdLn] lbPsf xf}Æ lul/hfn] eg] . æs'ts{Æ eGb} k|r08n] sfg y'g] .


lgs} a]/sf] df}gtfkl5 k|r08 af]n]– ær'gfjdf Toqf] l;6 lhTof bnnfO{ ;/sf/ agfpg glbg' sxf“;Dd cGofo xf] <Æ lul/hfafa' af]n]– æagfpgf];g, glbg] s'/} 5}g lg s;n] /f]Sof 5 / tkfO{nfO{ P]No} agfpgf]; .Æ æt/ tkfO{n] /fhLgfdf lbg'k¥of] lg tÆ k|r08n] eg] . lul/hf s8lsP– ætkfO{x?sf] of] s] kf/f xf] of] < Psflt/ ;sf{/f“ cfpg' k¥of] eg] csf{lt/ /fhLgfdf dfUg] < tk}n] eGg vf]Hof s] < ;sf{/df cfpgf]; eGg vf]Hof ls ga; eGg vf]h]sf] <Æ æxfdLn] eGg vf]h]sf]– g]t[Tj xfd|f] ;/sf/ ;a}sf]Æ k|r08n] eg] . æclxn] klg Tolx t 5lg g]t[Tj xfd|f] ;/sf/ ;a}sf]Æ lul/hf af]n] .

विश्वदीप जेस्ठ- 16, 2065

पार्टीको PUnargathan

google-site-verification: googleec5db7fcdd35fa87.html

सरकार काँग्रेस कै नेतृत्वमा

(संबिधान सभा चुनावमा माओबादी ठुलो पार्टी भएपनि सरकारको नेतृत्व आफैले गर्नुपर्छा भन्ने काँग्रेसको जिद्दीको सन्धर्वमा लेखिएको)   

g]kfnL sf+u|];sf 7"n7"nf g]tfx?n] 7"n7"nf :j/df eGg' x'G5 æ;/sf/ ca klg g]sfs} g]t[Tjdf aGg'k5{ . ;+ljwfg;ef r'gfjdf s;}n] b'O{ ltxfO{ ax'dt gNofPsf] eP/ l;6 hlt;'s} Nofsf ePklg ;a}nfO{ hgtfn] lbPsf] kl/0ffd eg]sf] b'O{ ltxfOlaxLg kl/0ffd xf] . To;}sf/0f ;a}n] k|fKt u/]sf] kl/0ffd a/fa/ xf] .Æ x\jf xsf{ cg';f/ …Ps b'O{;o l;6 sd x'“b}df g]sfn] xf/L xfn]sf] eGg ldNb}g /] .Ú r'gfj lhTof kf6L{ eGbf x\jfx? tu8f ePsf] x'“bf lht'jf kf6L{nfO{ eGbf x\jfnfO{ ;/sf/ xf“Sg lbPdf nf]stGqsf] ;Ddfg x'G5 /] . clg ;+ljwfg klg vf:;fsf] aG5 /] .


x\jfx?sf o:tf ultnf ts{ ;'Gbf ;/sf/ g]sfs} g]t[Tjdf aGg'kg]{ b]lvG5 . To;sf nflu y'k|} kfl6nf clg el/nf cfwf/x?5g\ . Ps t r'gfjdf g]sf gf+luP klg nfh} dfGg'kg]{ l:ylt 5}g . @)%^ df af}dt NofPsf] 7"nf tTsflng cj:yfsf] /fk|kfsf] l:yltdf k'Ug'nfO{ vf;} gf+luxfn]sf] eGg ldNb}g, nuf}6L;Dd klxl/Psf] l:ylt ce}m 5 . nuf}6Ldf emg'{sf] cy{ TofuL aGg' xf] . n x]g'{; t ;fw', ;Gt / of]uL afafx? . r'gfj xfg'{ t g]sfsf] xf/ xf]Og, dxfgtf xf] . dfcf]jfbLn] xf/] eg] h+un k:nfg eg]/ dfq xf] gq b]Vy] g]sfn] slt l;6 NofpYof] . To;}n] of] dxfg Tofusf] ;Ddfg ug{ ;/sf/sf] g]t[Tj g]sfn] ug'{k5{ .


clxn] /fhtGq x6fpg] s'/f 5 . ;]/f]df]lgon / a]aL lsËsf] s'/f clxn]sf] l:yltdf hf]s dfq x'G5 . t;y{ u0ftGq sfof{Gjog x'g}k5{ . /fhtGq kmfNg}k5{ . t/ c9fO;o jif{ k'/fg]f /fhtGq PSsf;L kmfNbf /fhgLlt xofË x'g ;S5 . To:tf] x'g glbg ljz]if0fwf/L /fhf /fVg g;lsP klg /fhgLltdf j+z k/Dk/fnfO{ sfod} /fVg'k5{ o;sf] nlfu ;aeGbf of]Uo / cg'ejL xfd|f lul/hfk|;fb sf]O/fnf x'g'x'G5 . x\jfsf] z]ifkl5 x\jfsf] 5f]/L ;'hftf ce}m of]Uo x'g'x'G5 . To;}n] k'/fg]f g]kfnsf] zfxj+zL /fhk/Dk/f h:t} gof“ g]kfndf sf]O/fnf j+zL 5f]6] /fhf k/Dk/f a;fNg'k5{ To;sf]nflu ;/sf/sf] g]t[Tj g]sfn] ug'{k5{ .


kf6L{ 7"nf] x'“bf rnfpg ;fx|} ufx|f] x'G5 . 7"nf] kf6L{df w]/} dfG5] x'G5g\ . w]/} dfG5] ePkl5 w]/} ljrf/ x'G5g . w]/} ljrf/x? ePkl5 tL ljrf/x? Ps cfk;df alNemG5g\ . ljrf/ aflemPkl5 s'/f ldNb}g . s'/f gldn]kl5 dt leGgtf ;'? x'G5, ljjfb a95 . ;a}sf] lrQ a'emfpg ;lsGg . To;}n kf6L{df snx l;h{gf x'G5 . snx a9]kl5 g]t[TjnfO{ ldnfpg xDd]k5{ . s'/f ldnfpg g;Sg] g]t[TjnfO{ sfo{stf{n] 6]b}{gg\ / kf6L{ k'm6\g] ;Defjgf x'G5 . ev{/ h'6]sf] kf6L{ k'm6\of] eg] t aaf{b} x'G5 . t;y{ kf6L{nfO{ ;+ul7t / PsLs[t ?kdf cl3 a9fpg] Ps dfq pkfo eg]sf] kf6L{nfO{ ;s];Dd ;fgf] agfpg] xf] . ;fg]f agfpg] k|efjsf/L pkfo eg]sf] hgtfaLr cnf]slk|o agfpg' xf] . cnf]slk|o aGg] ;a}eGbf ;lhnf] pkfo ;QflnK;f xf] . hgdtnfO{ pk]Iff u/]/ ;Qfs} w'gdf 3'ld/x\of] ;Qfdf uP/ ce}m cnf]slk|o / hglt/:s[t x'g ;Sof] eg] cfufdL r'gfjdf kf6L{ ce}m ;fgf] x'G5 . To;kl5 kf6L{nfO{ Pstfa4 / ;+ul7t ?kdf cl3 a9fpg ce}m ;lhnf] x'G5 . To;sf]nflu g]sfn] ;/sf/sf] g]t[Tj ug}{k5{ . kf6L{leq o'jf k':tfsf nf]stflGqs / u}/ sf]O/fnf g]tfx?sf] cfsif{0f a9\b} 5 . r'gfjdf klg log}n] lht]sf 5g\ . logLx? o;n] v'a} xf}l;Psf 5g\ . olb logs} nfOg cg';f/ kf6L{ rNg] xf] / ;+u7g ;flRrs} /fd|f] agfpg xf] eg] kf6L{ klxn]s} l:yltdf gk'Unf eGg] 5}g . olb To;f] ePdf To;sf] h; pgLx?nfO{ hfG5 / g]t[Tj xTofpg klg a]/ dfGb}gg\, To;}n] . ;/sf/sf] g]t[Tj u/]/ cfk\mgf] cof]Uotf b]vfpg ;s] logLx?sf] hgtf / sfo{stf{;Dd k'Ug] af6f] 6'65 . To;}n] lognfO{ nf]Kjf Vjfpg klg ;/sf/sf] g]t[Tj sf+u|];No} ug'{k5{ .


g]sf ;+ljwfg;efdf k|ltlglwTj ug]{ ;aeGbf k'/fg]f bn xf] . …cf]N8 Oh uf]N8Ú eGg] dfGotf cg';f/ ;'gdf ;'uGw x'g ;/sf/sf] g]t[Tj g]sfn] ug'{k5{ . ca ;xdlt / ;dy{gsf] s'/f u/f} . r'gfjdf g/fd|f] k/fho ef]u]sf] Pdfn]n] dfcf]jfbLnfO{ nf]Kjf Vjfpg klg g]sfsf] g]t[Tjdf aGg] ;/sf/nfO{ ;dy{g u/L xfN5 . dfcf]jfbL cWoIf k|r08 eGb} x'g'x'G5– æca csf]{ rdTsf/ u/]/ b]vfpg' k5{ .Æ b'lgofdf x?jf bnn] ;/sf/sf] g]t[Tj ug'{ h:tf] rdTsf/ s] x'G5 / < To;}n] k|r08sf] af]nLnfO{ Jojxf/df ptfg]{ xf] eg] ;/sf/ g]sfs} g]t[Tjdf agfpg'k5{ . To;df dfcf]jfbLsf] ;dy{g gx'g] s'/} ePg .
To;}n] ;/sf/ sf+u|];s} g]t[Tjdf .
 विश्वदीप जेष्ट-२ २०६५ 

बिचरा माकुने

(संबिधान सभा चुनाव मा एमालेको हारको समयमा लेखिएको , तर अहिले माधव प्रधानमन्त्री भैसकेका छन)
    
       ;+ljwfg;ef r'gfjdf cfk\mgf] kf6L{n] ax'dt Nofpg] / cfk"m k|wfgdGqL aGg] ;kgfdf d:t /x]sf dfs'g] sfd/]8 cfhsfn ?vaf6 v;]sf] af“b/ h:tf ePsf 5g\ . ;~rf/dfWoddf lbgx“' Psf}6f ukm k]n]/ ;G;gL k}mnfO/xg] / ;w} rrf{df /lx/g] oL dg'jf PsfPs cnk ePsf 5g\ . dge/L 56k6L / tgel/ a]r}gL af]s]/ logL slxn] otfptL 56kl6G5g\ t slxn] w'lnv]nsf l/;f]6{ lt/ k'U5g\ . t/ cflv/ slx uP klg zflGt gePklg 3/}df l;/s cf]9]/ ;'T5g\ t/ lgGb|f k/] kf] .


hLjgdf k|wfgdGqL x'g] cf;df ;a}eGbf w]/} bf}/f ;'?jfn l;nfPsf dflg; ;fob log} xf]nfg . k|d kbsf nfu ;a}eGbf a9L bf}8w'k / k|oTg ug]{ ;+3if{lzn of]4f pgL a/fa/ c? gxf]nf, lar/f sfd/]8 . s] dfq u/]gg\ logn] k|d x'g . afx| jif{ nfdf] ;+;bLo hf]8 36fpdf Eofu'tfs]f wfgL{ gku] ;/L logsf] kIfsf slxNo} !)# k'u]g . k|d x'g] ;fOt slxNo} h'/]g . t/ klg slt klg xf/ vfPg\g . Pslbg k|d eP/} 5f8\5' eGg] logsf] efuL/y k|oTg hf/L g} /x\of] . logn] s] dfq u/]gg\ < /fd|f] g/fd|f] / kfk–k'0o eGbfdfyL p7]/ ;w} cfk\mgf] nIo k|flKtsf] lbzfdf cufl8 al9 /x] . h] ePklg x“l;of xyf}8f c+lst emG8f af]Sb} lx8]sf oL sfd/]8n] cfdfsf] lsl/of gug'{nfO{ crDd dfGg' kb}{g . t/ o;sf] sf/0f klg ToxL s';L{ g} lyof] eGbf rflx lognfO{ ;Ddfg ug}{k5{ . ;Qf k|flKtsf] hf]8 36fpdf slxn] nf]s]Gb|axfb'/nfO{ t slxn] ;'o{ axfb'/;DdnfO{ a'O{ r9fP t/===k|wfgdGqL x'g ;s]g\g . dxfzlSt /fi6«sf dxfdlxd kf6L{ clkm; cfp“bf dfS;{, n]lggx?sf kmf]6f] x6fP . em08fnfO{ 6]«8dfs{ dfq xf] eg], pgLx?s]f s[kf kfpg . a/ dfu]– …dxfdlxd Ho", d k|wfgdGqL x'g kfp“ .Ú dxfdlxdHo"af6 klg 6fpsfdf xft /fv]/ a/bfg aS; eof] …tyf:t'Ú . t/ v} s] s] n] /f]Sof] logL k|d x'g ;s]gg\ .
o:tf] ;do cfof], /fhf 1fg]Gb|n] nf]stGqsf] 3f“6L lgdf]7L /fi6«nfO{ lg/+s'ztftk{m ws]n] . clg t ;+;bLo ul0ft klg uf]ndfn eOlbof] . ;a}n] eg] …k|ltudg ef] . ca /fhfsf] xfts]f ;Qf vf];]/ hgtf / hgtfs]f k|ltlglwsf] xftdf lng'k¥of] .Ú dfs'g] sfd/]8nfO{ klg stfstf of] s'/f 3t nfu]5 . ;Qfsf] nflu ;a}eGbf bf}8w'k / hf]836fp u/]sf oL sfd/]8nfO{ nfu]sf] lyof] xf]nf, cfGb]fng 5]l8of] eGg] t k|d x'g] dg} xf] . To;}n] Pdfn];lxt kf“r bn ldnL ;+ejt Oltxf;s} ;a}eGbf sdhf]/ / k|efjxLg cfGb]fng u/L sLlt{dfg /fVg ;kmn eP .


To;}a]nf b/af/af6 jfG6]8 cfof]– …:jR5 5ljsf k|wfgdGqL cfjZos ePsf] x'“bf of]Uo pDd]bjf/af6 b/vf:t cfx\jfg ul/G5 .Ú cfGb]fngaf6 k|d x'g] cfzf x/fp“b} u/]sf dfs'g] sfd/]8df k]ml/ csf]{ cfzf knfof] . ;xofqL bnx?nfO{ ;8sd} 5f8]/ lah'nL ultdf b/af/ k'u]/ lgj]bg xfn]– æ;/sf/ dnfO{ k|d lgo'Stu/L kfp“ .Æ clg cfk\mgf] of]Uotf k|bz{g ug{ / :jR5 5lj ePsf] k|df0f lbnfpg k|ltudg ;Rofpg] cleofgdf nfu] . k|ltudg g} df}lns klxrfg / cfbz{ l;4fGt dfGg] 1fg]Gb|nfO{ k|ltudg cfwf ;lRrof] eGg] lsg dgkYof]{ < …t]l/df dfs'g] . xfdLn] u/]sf] o:tf] ;Rrf / pko'St lg0f{o ;Rofpg vf]Hg] < ca t“ cfk}m ;lRrO .Ú eGb} 6'KkLdf ;dft]/ 3f]q\mofp“b} vf]/df x'lNbP . lar/f dfs'g]  æwf]sf . wf]sf .Æ eGb} vf]/sf] jNnf] 5]p / kNnf] 5]p ug{ yfn] / cfk"mn] cfk}mnfO{ lwsfg{ yfn] .


Pp6f pNs} eof] ;8ssf ;+;bjfbL bn / h+unsf dfcf]jfbLaLr !@ a'+b] ;xdlt eof] . clg ;8s / h+unaf6 Ps}rf]6L hfO{ nfu]– b/af/dfly . ;fy lbP– hgtfn] . cflv/ 3'“8f 6]sfO{ 5f8]– /fhf 1fg]Gb|nfO{ . dfs'g]df k]ml/ s]xL cfzf knfof] t/ k|d eP lul/hf afa' . ce}m x/]; vfPgg\ pgn] . ;f]r] ;+ljwfg;efdf ax'dt cfOxfN5 To;kl5 t d t xf]gL . r'gfjs]f ldlt 3f]if0ff ePb]lv e'O{df v'§f ePg logs]f . r'gfjL ;efdf nfv] e}m gfRg yfn] . o;}aLr k|r08af6 r'gfjL tfnd]nsf] k|:tfj cfof] . dfs'g] a]n'g e}m k'mn]/ eg]– sf7df8f]}sf] ;f]x|f} l;6df dfq tfnd]n x'G5 . ltGnfO{ xf/sf] 8/ eP /f]Nkfdf ljrf/ ulb{dnf . clg efsf xfn]/ eg]– tfnd]nsf] s'g} ;Defjgf 5}g . t/ r'gfjL kl/0ffdn] klg wf]sf lbof] dfs'g] sfd/]8nfO{ . b'jfn] afbzfx k'msfn] e}m a]OHhtLsf ;fy lar/f dfs'g] emSs';“u xfg'{ k¥of] .


tTkZrft dfs'g] sfd/]8df cgf}7f] kl/jt{g b]vfk/]sf] 5 . cfhsfn pgL a8f] TofuL ag]sf 5g\ . hLjgsf] ;a}eGbf 7"nf] ;kgf rsgfr'/ ePkl5 ;fob o:t} x'G5 xf]nf . pgn] !% jif{b]lv ;DxfNb} cfPs]f dxf;lrj kb klg r6Ss} 5fl8lbP . lbgx' ;fj{hlgs ;df/f]xdf efif0f 7f]Sb} lx8\g] dfwj cfhsfn la/n} b]lvG5g\ . b]lvP klg sd dfq af]N5g . obfsbf ldl8ofdf pgs]f dfofnfUb]f cg'xf/ b]lvG5 . a8f] efj's d'8df eG5g\– æd xf/s]f g}lts lhDd]jf/L lnG5' .Æ cfhsfn t eGb} 5g\ /], cj ;Qfdf klg uOb}g . pgnfO{ Pp6f s'/f eg' eg' nflu /x]5 sfd/]8 . h] ePklg sd08n' lnP/ sfzLtk{m gnfUg' xf]nf . w]/} lk/ gug'{ xf]nf . tkfO{sf] k|d x'g] ;Defjgf ce}m 6'+luPsf] 5}g . d;“u Pp6f vf;fsf] tl/sf 5 s] egf} < g t hgtfs]f ef]6} kfpg'kg}[ g t ax'dt g} cfpg'kg]{ < gfds]f cful8 k|wfgdGqL /fVgf]; g . clg s;n] /f]Sg] tkfO{nfO{ k|wfgdGqL x'gaf6 < clg t …k|wfgdGqL dfwj s'df/ g]kfnÚ ls s;f] <
(विश्वदीप बैसाख २७)  

कोइराला

Saturday, November 14, 2009


प्रस्ताव
publish on : द युनिभर्शल टाईम्स 
                                         ____हरेक सोमबार माधव दृष्टी


माधव अनुपस्थित (द युनिभर्शल टाईम्स मा प्रकाशित )

Saturday, October 24, 2009                           द युनिभर्शल टाईम्स
                                                                _____________हरेक सोमबार 

नोबेल पुरस्कारको दाबेदार


माधवबाबु (publish on sambhodhan)


and I will love it forever...

Tuesday, October 20, 2009

I once asked my mirror why when I think of you,
I cry... And he told me:
"When dreams don't fit in our eyes,
they fall and become tears"

What can you do when the one that made you cry,
is the only one who can make you stop?
I still can't figure it out...

The greatest journey of my life,
is the one haunted in my fantasy and
its pursuit leads me to you...

A long time ago,
my love was the most sparkling star of the sky,
shining next to the moon.
The rest stars felt very sad,
but my love was very proud...
When the star became a human and got down to earth,
he loved me but I lost it in just one day...He left,
but the star remained there,
and I will love it forever...

Malva Rosetta

The nights are beautiful

The nights are beautiful when the moon is here.....
The flowers are lovable when the rains are here.....
The day is enjoyable when money is here.
...... and......
My life will be 'perfectable' when you are here....

I miss you and need you so much my dear Thina....
I always wanted to say how much I love you but every time I want to say it.... I'm afraid of loosing it.... though this feeling killing me slowly, but I love it just because I love you more than anything on earth!!!

(chlm)

Love is never spending another lonely day

My love for you continues, my heart hurts more and more each day. You write and call and speak all the words I've always prayed you'd say. But now I set with tears on my cheeks, disappointed.
How much more misery will you cause my breaking heart, by pretending to care, then taking it away from me like so many times before?

-----

Love is never spending another lonely day, and never worrying who will be there for you, when you are old and gray.

To the world you might be one person, but to one person you might be the world

Heaven's not just above the clouds, but also for us to find right here on earth!

Love begins when a person feels another person's needs are as important as his own!

Love in your heart wasn't put there to stay. Love isn't love 'til you give it away!

Tina Sandy

Always and forever yours

Carlito my love,

God fulfilled both our wishes when he brought us together.

So with open arms we embraced today knowing that our future

tomorrows can only get better! We made so many crazy decisions but

getting married was definitely not one of them! I love you Carlito Almero Jr.

Always and forever yours, xoxo Nette


Marnie Almero

xxxx kiss kiss xxxx

To my ikle baby Smiler,

just wanna let you and the world know how much you mean to me, your my whole world baby, im missing you so much rite now, i cant get you off my mind, your always guna be in my heart and nobody will ever replace you. im so lucky too of found you and i appreciate you so much. just want you to know that i love you from the bottom of my heart and il never stop. i feel stronger and stronger about you each day your amazing and i never wanna loose you!! love u 4eva and always your ikle princess amy xxxx kiss kiss xxxx

made me feel something

Geoff

I could tell you i love you every hour of everyday until we die, but that still wouldn't be enough. I could hold you forever in my arms, never letting go and it still wouldn't be long enough. just being with you has made me happy, made me feel something for someone I have never felt before, I don't want to let you go and i don't want to ever hurt you. I would do anything for you even if it meant dying.
If that day ever comes when we cant be together keep me in your heart ill stay there forever. no one not even you will realize how much i love you and how much you mean to mean. to me your the world, love you till nothing more is left forever

truly yours
xxx Stacey xxx

I can't explain, I just feel it..

To Rhi

You and I are connected
in a way that goes beyond romance,
beyond friendship,
beyond what we've ever had before.
It has defied time, distance,
and changes in ourselves
and in our lives.
It has defied every explanation.
Except one:
Pure and simply, we're soul mates.

I can't explain, I just feel it.
It's there in the way my spirits lift
whenever we talk.
The sound of your voice brings me home,
in a way I can't explain.
It's in the delight I feel, when we laugh
at exactly the same things.
When I'm with you,
it's like a tiny piece of the universe
shifts into place.
A place it's supposed to be,
and all is right with the world.

These things and so many more,
have made me understand
that this is a once in a lifetime,
forever connection.
A connection that could only exist
between you and me.
And deep in my soul,
I know that our relationship
is a rare gift.
One that brings us
extraordinary happiness
all through our lives.

Love You Loads Alex

How much you meen to me

To claire...........

I want you in my heart
But you say it's never going to be
I cant understand why we are apart
Why cant you just see
How much you meen to me

bye: benn hainsworth ( I love you)

we will be together forever!

To my darling Michael,

Buby you are my world!! I love you so so so much more than anything in the world!
You are my universe! I am looking forward to spending the rest of my life
with you. I know I sometimes get insecure but im telling you I truly believe
we will be together forever!
I am yours always and forever my sweetheart

Love Marissa

i write ur name in the sky..

my sweet,

i write ur name in the sand but the waves wash it away
i write ur name in the sky but the wind blows it away
i write ur name in my heart and i no that it will always be there
i love you so much

ashlee

i've done lots of things wrong

yara...

what can i say??
i've done lots of things wrong
we both have had bad days since we've broken up
i want to say for all the universe that i still love you
u'r my only true love i don't want to leave you
yara, you're an angel that i broke his wing

plz let me fix it for you and then go away if you want

words cant do justice.....

Dearest,
words cant do justice to what you inspire in me.
i love you, so i yearn for you to help me learn how to let it burn
let the fear of enclosure and exposure burn
so let it burn for i want to learn how to let it burn
some people say love is an elusion cause of all confusion
wretles you like the wind does the waves of a stormy ocean
but i believe,i believe in love ,coz love is life,
life is love,love is... u
rmy love MXOLIS WA VUYISWA

my life admiring you

Kathryn,

What went wrong babe? I have never loved like i love you and i will never love like this again. You make me smile, make me happy, make me want to tell everyone how much you mean to me. Now you seem to have shut me off and i feel distraught, i made mistakes i know, we all do that at times and we have to learn from them. I want to show you that i have learned from my mistakes and show you that i can love and cherish you till the end of time. I wont hurt you, treat you wrong or disrespect you. I will tell you every night that i love you before i fall asleep and every morning when i wake up next to you, and want to spend the rest of my life admiring you and sharing life with you.

I miss you, Love you forever.

Dave xxxxxxxxx

you're my world

Brett

You are the foundation of my life
You are the one from where I start and where I end.
Without you in my life
I am a rose without smell,
a pond without water,
a sky without stars,
I can't take a breath without taking one for you.
You are the air I breathe,
you are the touch I feel,
you are life I seek
you complete me.
You are my heaven on earth,
without you I am a soul without existence
you're my world
my universe
my life.
I LOVE YOU WITH ALL MY HEART AND SOUL.

xxx yr princess Leanne xxx

...your Baby girl sam!!

To My Baby Boy Craigy B !

Baby Boy, Your my world, My everything, I want to lace u in diamonds n everything, Give u everything u eva dreamed about !!

You don't know how much you mean to me ! Love you lots n lots cannot believe we ever broke up!!!

Love you Love your Baby girl sam

logo

I love you

Dear Ayeli

I love you like moon with sun,
Day with night,
Breathing with life,
hearbeat with heart

Your
Saqfe

hold you in my arms

Jennifer,
I Love to hold you in my arms; because in that moment I have all the happiness I will ever need for the rest of my life.
I love you JNC with all of my heart!
Love Ethan

Sweetheart....

Takalani,

Sweetheart, Rest assured that i will keep your love in a safe place within my heart. I will cherish my love 4 you and always keep on loving you. I always keep your love in a safe pocket because i can't live without it. Love you so much.

-Godfrey

All my love, always and forever

To my beautiful girlfriend Hannah

You wont believe how much I love you!

I want nothing more than for you to realize just how much I want and need you in my life, now and for all time. You are the only girl I have ever loved and it will remain that way forever!

From the day I met you, on that October day in 2003, I fell in love with you and my love has continued to grow ever since and it will never stop!!

I miss you so much when we are apart and even when we are together, I miss you!!

Hannah, my sweetheart, my lover and of course, my friend..........by reading this, I hope you understand that you are the only one for me and always will be, there's only room for one girl in my heart and in my dreams and that's you!

All my love, always and forever

Adam

you are a dream come true.

Deanna,

you are a dream come true. If I gazed into your eyes I would fall in love with you over and over again; your beauty would hold my will to your whim. Your very presence brings pleasure to the senses, and even if you should become a memory, your angelic bearing will subsist for eternity. I would die by every word that dares to leave my lips and when I die nothing in Heaven will ever compare to your grace. Each day you embellish me, for I never thought that such a divine entity as you could flourish amongst my eyes in this life. The only reason I can grasp to feel feelings without reason is that I truly adore everything about you. I want to apologize for my foolishness, since the day I met you I should have opened my eyes earlier to your luscious and prurient being…forgive me Deanna, forgive my obliviousness to the ravishing figure that is your body, the splendor gift that is your brilliance, and the hypnotic magnificence that is your grandeur and unworldly eyes. I may never again have the chance to appreciate a spirit and magnificence as yours again; it exists in no body or spirit other than yours. You are the gravity that keeps me in reality. You are the sun that illuminates my world. You are what others strive to be, but will never become. My soul will only rest when I know that you are aware of the sweetness, purity, and beauty of your heart. No word could truly describe you; you are beyond any word created by man. You have left me speechless, there is so much to say, yet not enough…

....truly my Princess!

Jaan!
It seems to be very difficult for me to sleep. I am still lost in your thoughts. My sweetheart! I am very excited just to think about being with you one day, loving you with all of my emotions in my heart.... My darling ! I really will never be able to live without you...never...If you live for hundred years then I wish to live hundred minus one day. so I'll never have to live without you, not even a single day....truly my Princess!

Yours,
Harshal

Illuminating faraway souls.

Dear,
love has hands that distance cannot limit. love has frequency, wavelength & mode. Though love is wireless, it is communicative, oiled with sincerity, selflessness and faith. Burns to distance horizons, illuminating faraway souls.

jessica osuji

Always miss you.

Ravi,

I don't know how do persons fall in love but ,day I saw you , there was a feeling of something in my heart, I wanted to hear something from you, say something to you , but never knew what !! I always thing about u and smiling face, but never could express it. I knew even you blushed, in silence. Is Silence a start of real love. Your Chocolates are symbol of our love I really love you and will always miss you.

Mamta

I love you so much,

To my beloved MICHAEL DUMO,

Not all wives are lucky enough to marry the man of their dreams because some end up in bitterness. We met countless trials, made petty quarrels, arrived at silly decisions yet we stood still against all of them and even strengthened the love we both vowed before God. I can't thank God enough for granting more than what i wished for. You are far better than what I've prayed hard to marry and live my life with till eternity. God is so good for giving me the best man on earth.

For more than 10 years, I've proven that even childlessness can't change your love for me, even moodiness can't even shake the fidelity and trust that we have for each other.

Without you in my life, I'm an empty page of a book, a flower without fragrance! My love for you grows stronger each day. With you, my life seems so easy. We lighten each other's feelings even with just our smiles, kind words, listening ears and tight embrace.

I won't ever trade the the day, when God introduced you to me, for in that day, i know my life started to be complete.

I LOVE YOU SO MUCH! Mahal na mahal na mahal na mahal kita my sweetheart, my lover, my friend

I love you so much,
ENGR. MICHAEL RAYMUND A. DUMO

You Would Be Mine And Only Mine.

Those days were memorable when we used
to talk on phone for hours,
Those days were beautiful when we used to
meet and look into each others eyes,
I still remember the day when we met for
the first time near the lake,
And I never knew, that day is near where we
would leave each other for some others sake,
But how much ever you are far away from me,
my heart is always with you and yours with mine,
And I still believe that one day
our love will shine,
I'm living on hope that one day
u would be mine and only mine.

And you forever...!!

I love 3 things!
The sun, the moon and You!
The sun for the day,
the moon for the night and
you forever!

When I smile

When I smile,
I think of you.
When I think of you,
I smile.
I smile,
because I am thinking of you.
Or am I thinking of you
coz I am smiling?
I am confused!
But I know I love you.

(Love Poem to Vincent BY Simphiwe)

GABRIEL GARCIA MARQUEZ ,13 PHRASES FOR LIVING

I love you not for who you are,
but who I am
when I'm by your side.

No person deserves your tears,
and who deserves
them won't make you cry.

Just because someone
doesn't love you as you wish,
it doesn't mean you're not loved
with all his/her being.

A true friend is the one
who holds your hand and
touches your heart.

The worst way to miss
someone is to be seated by
his/her side and know
you'll never have him/her.

Never stop smiling,
not even when you're sad,
someone might fall in love
with your smile.

You may only be a personL
in this world,
but for someone,
you're the world.

Don't spend time with someone
who doesn't care
spending it with you.

Maybe God wants you to meet
many wrong people before
you meet the right one,
so when this happens,
you'll be thankful.

Don't struggle so much,
best things happen
when not expected

I can't wait.....!!

I really want to tell you how I feel,
Even though we haven't been friends that long.
I might not know you all that well,
But these feelings are really strong!

I tried to deny how I felt,
In order to protect a friend.
But now I cant contain myself!
I need you to know that you're
driving me round the bend!

I can't eat or sleep,
The feelings so intense.
Being so close to you,
I want to be with you more and more.

Is it love?
Who knows what love is,
What I have though is great.
Tell me now,
do you feel the same?
If you do,
tell me soon as I can't wait.

I Have Never...!!

I have never been whole enough to feel how
wonderful life is until I found you.
You are so precious to me. I am looking
forward to marring you! Oh when that day
comes I will be so happy to surrender my
heart to you. Thank-you for caring for me as
much as you do. Your amazing, you fill my life
with relief, hunger, calmness and amazement
and oh how much more.
You'll never fully recognize how much love I
have for you.

(Ashley May)

What does love mean?

Does it mean a kiss from time to time,
Does it mean a hug here to there,
I experienced love once, still am really
Love is where you would die for someone,
You would give up anything and everything for them,
I gave up my job, family and friends,
just to be with my man,
I moved to London to live with him i would have done anything,
But i am happy now,
We both are,
we are married and got a son called james,
We visit my family and his family we phone our friends.
THAT'S WHAT I CALL LOVE, DON'T YOU

(by Chelsea)

I love you for you;

I love you for you;
but mostly for what I am when with you.
I love you without reason,
and that is reason enough for me.
I know we have our times of struggle,
but I endeavor to correct myself for you.

From a thousand miles away

From a thousand miles away
you look so pretty
Yes you do

Not even time square
can shine as bright as you
Yes its true

I Will Never Forget....!!

I will never forget the first day we met,
Sometime three years ago,
Or the words we said, our first exchange,
Something about, you know,

I saw you just about all the time,
We did the same things then,
And somehow we became the best of friends,
Though I can't seem to say when,

And amongst the innocent childlike play,
The teasing and endless laughter,
The fights, the tears, the making up,
And all of that thereafter,

I remember a time of epiphany,
Things merged into present form,
And all the sudden you and me were "we,"
I recall it being quite not the norm,

And though it's hard to define certain things,
Even now like our "calendar days,"
I'll never forget the friendship we have,
And how, I love you, because of it,
In so many ways.

Now, get over here to Hawaii and kiss me!

(By Tiffany)

To Love you is

To Love you is to daydream of you often, think of you so much, speak of you proudly, and miss you terribly when we are apart.
To Love you is to cherish the warmth of your arms, the sweetness of your kiss, the friendliness of your smile, the loving sound in your voice, and the happiness we share......
To Love you is to never forget the adversity we have overcome, the tears we have shed, the plans we have made, the problems we have solved, and the pain of separation.
To Love you is to remember joyfully the days we made memorable, the moments that will live forever in our hearts, the dreams we hope for, the caress and touches of love, and the exhilaration of love that fills our hearts.
To Love you is to need you, want you, hold you, and know you as no one else can.
To Love you is to realize that life without you would be no life at all........

I LOVE YOU VERY MUCH!!!

(by HON )

TO THE MAN IN MY LIFE

I love you so much, it will last forever Everyday my love for you grows, you get nearer and nearer To the centre of my heart, where no one has ever been You open me up, so my love can be seen.

One day soon I hope you will see How much you really do mean to me. I love you so deeply and passionately so One day soon I hope you will know.

Love like this only comes once in a lifetime And my love for you is so strong, I hope you'll be mine Forever and a day, forever and always I am in love with you now and for eternity, always.

You make me feel happy when you are around My head starts to spin and my feet leave the ground I float on the clouds and fly like a dove Just because I feel surrounded by that little word 'love'.

From the moment I saw you, I knew it was true The pounding of my heart told me what I already knew, That you were someone special, I could feel it in my heart, From the moment I met you, I didn't want us to part.

So, you gorgeous man, the love of my life I have laid down my heart in the hope you will see How much you really, really do mean to me For now, for always, and for all eternity.

I LOVE YOU ERIC

(by Shelley)

Mary Jaclyn Njoki

Now that its almost
After tomorrow
I'll see no more you

You don't take notice
But you are the reasons
Reasons why I live

Always hoping
You will see me
Take notice

I smile for you
To see my dimple
Which you never saw

After tomorrow
I'll find another
But my love will always be

My forever love
Anonymous

"A Love To Call My Own"

I knew from the beginning
That you were just a flirt.
but yet I fell in love with you
Knowing I'd be hurt.

I thought that I could tie you down, and make you love just one.
but how could I do something,
No one else had ever done.

I know you'll never love me,
and I'm trying not to cry.
For I must find the strength somehow,
To kiss your lips goodbye.

When you ask for me again,
You'll find I won't be there.
I want a love to call my own,
Not one I have too share.

For I must hide my broken heart,
Beneath a laughing face.
And though you think I never cared,
No one can take your place..

(Betty Estrada.)
 

केही भन्नु छ ?

Name

Email *

Message *

चिर्बिराहट

धेरै पढिएका